Clothing Phenomena
Kup legalne mp3 - dost�pne wszystkie p�yty!
 
 
15-08-2012 Premiera po latach! Klip do utworu "Wszystko dla nas"
Premiera po latach! Jako że ostatnio po raz pierwszy wydaliśmy na CD naszą trzecią płytę, postanowiliśmy również udostępnić klip nakręcony do tej płyty. Klip do utworu "Wszystko dla nas" z gościnnym udziałem Tozka pochodzi, tak zresztą jak cała płyta, z roku 2005.

PWRD ft. Tozk "Wszystko dla nas"

02-02-2012 Ods�uchy remix�w utwor�w z reedycji "PierWszej RunDy"
Udost�pniamy Wam na naszym kanale na YouTubie do ods�uchu wszystkie remixy z reedcji "PierWszej RunDy". Mi�ego s�uchania!

Kliknij: Playlista "PierWsza RunDa Reedycja 2CD" Remixy

02-12-2011 Promo-film do utworu "O 180 stopni obr�t"
Wraz z premier� (03.12.2011) reedycji pierwszego albumu PWRD "PierWsza RunDa" prezentujemy nowy promo-film obrazuj�cy utw�r "o 180 stopni obr�t", w kt�rym to cofamy si� do czas�w powstania zespo�u i pokazujemy cz�� jego historii. Jest to szczeg�lna gratka dla tych, kt�rzy interesuj� si� pocz�tkami hip hopu w Polsce, a zw�aszcza korzeniami tej muzyki w Bia�ymstoku. W promo-video zobaczy� mo�na bowiem kilka pami�tek z historycznych wydarze� jakie mia�y miejsce w czasach, gdy rap by� w Polsce nowo�ci�...

"O 180 stopni obr�t (Krzywy 43 Stopnie Remix)"

07-11-2011 Klip do utworu "Nie Czas Odchodzi�"
PWRD i KnockOut Records przedstawiaj� kolejny klip z nadchodz�cej reedycji p�yty "PierWsza RunDa". W ubieg�ym tygodniu wi�kszo�� z nas wspomina�a zmar�ych, a niekt�rzy wspominali r�wnie� z pewno�ci� wiele znakomitych postaci zwi�zanych ze �wiatem hip hopowym, kt�rych ju� z nami nie ma. PWRD w swoim nowym klipie zrealizowanym do utworu "Nie Czas Odchodzi� (remix: Krzywy 43 Stopnie)" oddaje ho�d wszystkim tym, kt�rzy odeszli od nas przedwcze�nie. Remix do kt�rego zrealizowano klip pochodzi z dwup�ytowej reedycji albumu "PierWsza RunDa", kt�ra jest ju� dost�pna jako preorder pod tym linkiem. Od 3 grudnia p�yt� b�dzie mo�na r�wnie� naby� w dobrych sklepach z p�ytami w ca�ym kraju.

"Nie Czas Odchodzi� (Krzywy 43 Stopnie Remix)"

23-10-2011 Klip do utworu "Obecna Chwila"
KnockOut Records i PWRD z dum� prezentuj� teledysk z nadchodz�cej reedycji p�yty "PierWsza RunDa". Video zosta�o zrealizowane do utworu "Obecna Chwila" (Oztry solo) przez ekip� Blood Simple Films z Bia�egostoku. Go�cinnie w refrenie swego g�osu u�yczy�a utalentowana Karolina Klejzerowicz, a remix to dzie�o Krzywego (43 Stopnie). Jednocze�nie informujemy, �e premiera 2-p�ytowej reedycji albumu (jeden CD z p�yt� w wersji oryginalnej, drugi z utworami w remixach) odb�dzie si� 3 grudnia. Wi�cej informacji na temat tego wydawnictwa ju� wkr�tce, a tymczasem zapraszamy do obejrzenia video.

"Obecna Chwila Wersja 2011"

01-10-2011 Zapowied� klipu do utworu "Obecna Chwila"
Ju� niebawem pojawi si� klip do utworu "Obecna Chwila" z reedycji p�yty "PierWsza RunDa". Sprawd�cie zapowied�!

Zapowied� klipu do utworu "Obecna Chwila"

04-06-2011 Klip Fabu�a ft. PWRD, HiFi Banda - "B��kit i beton"
Prezentujemy Wam klip do utworu pochodz�cego z nowej p�yty Fabu�y "Made in 2". Kawa�ek jest now� wersj� naszego starego utworu "Tu gdzie b��kit...".

Fabu�a ft. PWRD, HiFi Banda - B��kit i beton

15-04-2011 PierWsza RunDa Re-edycja: "Czekaj�c na lato" - Fleczer remix
Prezentujemy kolejny remix z Re-edycji PierWszej Rundy wykonany przez Fleczera do utworu: "Czekaj�c na lato" z go�cinnym udzia�em Piha i Tymiego.

Czekaj�c na lato - remix

07-04-2011 "PierWsza RunDa Re-edycja 2011" - wyniki konkursu
Konkurs na remixy z p�yty PWRD - "PierWsza RunDa" dobieg� ko�ca. Remixowanie p�yty uznanej za klasyk trudna sztuka, jednak liczba zg�osze� przekroczy�a nasze oczekiwania. Poziom produkcji sprawi�, �e mieli�my nie lada zadanie wybieraj�c zwyci�zc�w i wyr�nionych. Po d�ugich debatach wy�onili�my zwyci�zc�w z kt�rych ka�dy odbierze pe�ny zestaw p�yt PWRD oraz nagrod� pieni�n�.

Oto lista 5-ciu najlepszych, kt�rych remixy znajd� si� na Re-edycji "PierWszej RunDy":

Blaze - Na w�a�ciwych miejscach
Fleczer - Czekaj�c na lato
Halun - Nie czas odchodzi�
Meza - Pod naszymi oknami
Misha - My�l� o tobie

To jednak nie wszystko. Wybrali�my 10-ciu producent�w, kt�rych remixy przypad�y nam do gustu, ale ich utwory jednak nie pojawi� si� na re-edycji. Otrzymaj� oni p�yt� "PierWsza RunDa" w nagrod�, a s� to:

Ado (DYHA)
JKB (O m�j los jest gra)
Julu (Tu gdzie b��kit)
Kamil Kieda (Tu gdzie b��kit)
Kawaii (Gotowi na wszystko)
Maska (Nic wi�cej)
MCR (My�l� o tobie)
Schizma (Pod naszymi oknami)
Siwyzdk (DYHA)
Szukis (Gotowi na wszystko)

Gwarantujemy wam, ze producenci kt�rzy zg�osili si� do konkursu stan�li na wysoko�ci zadania. Mo�ecie si� o tym przekona� sprawdzaj�c jeden ze zwyci�skich utwor�w: "Nie czas odchodzi�".

PierWsza RunDa - Nie czas odchodzi� (Halun remix)

15-03-2011 PierWsza RunDa konkurs na remixy
Czas konkursu dobieg� ko�ca. Dziekujemy wszystkim, kt�rzy wys�ali nam swoje remixy. Teraz potrzebujemy troche czasu, aby wybra� te najlepsze. Zatem cierpliwo�ci...


13-02-2011 Re-edycja PierWszej RunDy konkurs!
PWRD powraca z re-edycj� "PierWszej RunDy" i z tej okazji mamy przyjemno�� og�osi� KONKURS dla wszystkich uzdolnionych producent�w. Wszystkie produkcje nagrodzone w nim znajd� si� na p�ycie do��czonej do oryginalnego wydania "PierWszej Rundy". To 2-p�ytowe wydawnictwo jest jednocze�nie odpowiedzi� na zapotrzebowanie na oryginalne no�niki debiutu PWRD (ca�y nak�ad zosta� wyczerpany), a tak�e ch�� "od�wie�enia" materia�u tak aby mo�na by�o cieszy� si� nim na nowo. B�dzie to r�wnie� swoista pr�ba si� mi�dzy producentami, kt�rzy zaczynali budowanie kultury Hip Hop w naszym kraju (w�r�d producent�w albumu mi�dzy innymi DJ 600V) a wschodz�cymi gwiazdami dzisiejszej sceny. Aby wzi�� udzia� w konkursie nale�y pobra� utwory z naszej strony z dzia�u download w wersji a capella i wykona� ich remixy, a nast�pnie przes�a� je mailem na adres: projektwrd@wp.pl. Na remixy czekamy do 15 marca. Dla zwyciezc�w przewidziane s� atrakcyjne nagrody!!!

PierWsza RunDa - promowideo

05-02-2011 Rozpoczynamy odliczanie do konkursu...
PWRD szykuje w tym roku wiele niespodzianek. Poza nowym albumem, nad kt�rym pracujemy na pe�nych obrotach, przygotowujemy te� co� dla fan�w PWRD w pe�nym sk�adzie, jeszcze z czas�w PierWszej RunDy.
Oficjalnie rozpoczynamy odliczanie do konkursu, kt�ry rozpocznie sie ju� w przysz�ym tygodniu. Wi�cej szczego��w ju� wkr�tce!
29-11-2010 S�owa prosto z serca od Komy: "podpisano Koma"
Koma - podpisano Koma

12-11-2010 Prezentujemy nowy utw�r do pos�uchania:
Oztry - zabi� wspomnienia

02-09-2010 PWRD powraca z nowymi utworami!
             97 dobrze pami�tam                                                Dzi� wiecz�r

                
25-08-2010 Nowe utwory do pos�uchania ju� niebawem
Ju� niebawem b�dzie mo�na pos�ucha� nowych utwor�w: "97 - dobrze pami�tam" oraz "Dzi� wiecz�r" pochodz�cych z nowej p�yty "niePoWtaRzalny sk�aD".
03-04-2010 PWRD w sieci
Zapraszamy do sprawdzenia nas na:  >> youtube   >> facebook   >> nasza-klasa
11-10-2009 Nowa strona www.oztry.pl
Zapraszamy do odwiedzenia:  >> www.oztry.pl
24-05-2006 PraWda le�y po �RoDku - SONDA
Zag�osuj na najlepszy utw�r.  >> wyra� opini�
24-05-2006 PWRD - nowa p�yta
D�ugo zapowiadana, nowa p�yta PWRD ...  >> czytaj
09-02-2005 Nasze nowe featuringi
Nasze nowe go�cinne udzia�y mo�ecie us�ysze� na...  >> czytaj
28-07-2004 Nasze najpopularniejsze utwory w mp3
Udost�pniamy Wam nasze najpopularniejsze utwory ...   >> czytaj
03-07-2004 �ci�gnij nowe mp3
Udost�pniamy Wam do �ci�gni�cia jeden z naszych nowych kawa�k�w...   >> czytaj
15-10-2003 PraWda le�y po �RoDku
Nowa p�yta PWRD jest ju� prawie sko�czona...   >> czytaj
21-04-2003 Muzyka na stronie!
Na stronie mo�na ju� s�ucha� muzyki...   >> czytaj
17-04-2003 Trzecia p�yta PWRD
Aktualnie przygotowujemy nasz� trzeci� p�yt�...   >> czytaj
17-04-2003 Nowe utwory na sk�adankach
Niedawno ukaza�y si� dwie sk�adanki z naszym udzia�em...   >> czytaj
17-04-2003 Ruszy�a nowa stronka
Ruszy�a nasza nowa stronka, na kt�rej znajdziecie...  >> czytaj
17-04-2003 PozostaWi� tRwa�y �laD
Od czerwca 2002 jest do dostania nasza druga p�yta "PozostaWi� tRwa�y �laD". 
 o nas  |   p�yty  |   teksty  |   koncerty  |   galeria  |   kontakt  |   single  |   download  |   linki  |   sondy  |   ksi�ga     1997 - 2003 P.W.R.D designed by AFP